top of page
banner-barnehage.png

Språkkommune

Larvik kommune søkte i 2019 Utdanningsdirektoratet om å bli språkkommune, og fikk tildelt økonomisk og faglig støtte til utviklingsarbeid fra det nasjonale senteret for lesing, Lesesenteret.

 

Språkkommune er en nasjonal strategi for å styrke språk-, lese- og skriveferdigheter hos alle barn og elever ved hjelp av skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling blant lærere og barnehageansatte. Arbeidet i Larvik språkkommune er basert på denne satsingen.

 

Gjennom satsingen søker vi å øke kompetanse om barns språk og språktilegnelse for personalet i barnehager, skoler og SFO. Strategien retter et særlig fokus på lesing og leseaktiviteter, overgangen barnehage-skole og de ansattes betydning i språklige relasjoner. Strategien har som hovedmål at alle barn og elever skal bli trygge språkbrukere slik at de får gode muligheter til å lykkes i sin utvikling og læring og blir aktive deltakere i samfunnslivet.

 

24 private og kommunale barnehager deltar i satsingen, samt 1.- 4. trinn ved alle barneskolene. Prosjektleder Merethe S. Vestnes har ansvar for utforming og implementering av strategien i samarbeid med Lillian Bund Mathisen, skole og Gro Svolsbru, barnehage. I tillegg har prosjektet en ressursgruppe som består av ansatte fra SFO, barnehage, skole og PPT.

 

Les mer om språkkommuner på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Les mer om kompetanseutvikling om språk og leseaktiviteter på nettsiden Språkløyper.

Sammen med styrer har vi en ressursperson i barnehagen som er med på flere nettverkssamlinger i løpet av året.

leseloeve.jpg
bottom of page