top of page

Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehageåret 2021-2022 satser vi ekstra på dette fagområdet i rammeplanen.

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna

 • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt

 • blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold

 • videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper

 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer

 • blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser

 • setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser

 • får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Personalet skal

 • være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring

 • bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile

 • gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet

 • bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser

 • legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna

 • kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn. 

bottom of page