top of page

ART

ART betyr Aggression Replacement Training og dreier seg om kunsten og samhandle.

Hva er ART?

I ART fokuserer vi i særlig grad på å utvikle barnas sosiale kompetanse. Hovedmålet med ART er ”å jobbe for at alle barn mestrer sitt liv og trives med den de er”.


Den sosiale arenaen er den viktigste å lykkes på, og lykkes du her vil det gi økt trivsel og selvtillit. Et trygt barn som samhandler bra med andre får mye gratis! I ART kan vi bidra med og oppmuntre til positive handlinger som har til hensikt å støtte, hjelpe eller være til nytte for seg selv og andre. I Art-samlinger vil vi tilføre sosiale ferdigheter (ferdighetstrening) og etablere gode strategier for hvordan vi handler i en konflikt (sinnekontroll). Vi vil også trene barna på å ta valg i vanskelige situasjoner og å kunne reflektere over dem (moralsk resonnering).


Gjennom lek, kommunikasjon og følelser vil barna lære å etablere og bevare forhold til andre. Art treningen ledes av to trenere. Barnegruppa er aktivt deltagende gjennom rollespill og treningen oppleves relevant fordi den tar utgangspunkt i barnets hverdag og virkelighet. Timene har en fast struktur som er med på å skape trygghet og forutsigbarhet.

 

Det er 3 komponenter i ART-trening:

 • Sosial ferdighetstrening, ferdigheter vi bør kunne for å omgås andre: Eks.
  hilse på noen, gi et kompliment, vente på tur, lytte.

 • Sinnekontrolltrening, hvordan håndtere eget og andres stress og sinne på
  en konstruktiv og effektiv måte. Eks. kjenne sinnesignalene, lære å dempe
  sinne/gjøre et annet valg.

 • Moralsk resonneringstrening, trene på å ta valg og se løsninger i
  vanskelige situasjoner. Eks. å velge, lytte, se konsekvenser.

 

I Vårtun barnehage har vi jobbet med Art i mange år. Vi har 3 ART trenere i barnehagen. Det vil i perioder være ukentlig ART samlinger med de eldste barna.

bottom of page